Bisschopsmolenstraat.nl
Bisschopsmolenstraat.nl

Nex2us

Nex2us is een adviesbureau op het gebied van bouwregelgeving dat zich onderscheidt door het aanwezige kennisniveau en de praktische toepasbaarheid van geadviseerde oplossingen. Voor elke fase van het ontwerpproces is Nex2us een betrouwbare en innovatieve partner met verstand van zaken. Betrokkenheid, daadkracht en een creatieve denkwijze zijn typerend voor onze benadering van een adviesvraag. Onze specialisaties omvatten een breed aantal vakgebieden. Deze uitgebreide kennis stelt ons in staat oplossingen integraal in te zetten vanuit de diverse invalshoeken met een optimaal resultaat voor onze opdrachtgevers.

Onze actuele kennis van ontwikkelingen op het gebied van bouwregelgeving maken een uitvoering van procedurele vraagstukken accuraat en doeltreffend. Persoonlijke contacten met lokale partijen blijken vaak een belangrijke succesfactor voor een voorspoedige voortgang van de projecten.

Bezoek de website

Contact & openingstijden:

Grauwe Poldervoetpad 3
4876 AW Etten-Leur
T: 076 - 760 28 28